MRT 2260 - Vision

 
 

גובה הרמה: 21.80

משקל הרמה מקסימאלי: 6 טון

מנוע יאנמר 156 כ''ס

בלמית טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה לחיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד