MRT 3060 Vision Plus

 
 

גובה הרמה: 29.90

משקל הרמה מקסימאלי: 6 טון

מנוע יאנמאר - 173 כ"ס

בלמים טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה למערכת הנעה היברידית חשמל ודיזל

חיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד