MRT 3050 PRIVILEGE

 
 

גובה הרמה: 29.70

משקל הרמה מקסימאלי: 5 טון

מנוע 6 צילנדר - פרקינס 216 כ''ס

בלמים טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה למערכת הנעה היברידית חשמל ודיזל

חיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד