MRT 3570 Vision Plus

 
 

גובה הרמה: 34.70

משקל הרמה מקסימאלי: 7 טון

מנוע יאנמאר 216 כ''ס

בלמים טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה לחיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד