MRT 2145 - 115 Vision

 
 

גובה הרמה: 20.60

משקל הרמה מקסימאלי: 4.5 טון

מנוע דויטץ - 116 כ"ס

בלמים טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה למערכת הנעה היברידית חשמל ודיזל

חיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד