תנאי שימוש

אתר "דוד צ'פניק ובניו בע"מ


אנא שימו לב, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש שלהלן. אנא קראו
בתשומת לב תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים.
תנאי השימוש ותוכן האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם
לנשים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תנאי שימוש אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או
לרבים לפי העניין.


פרטיות
מאגרי המידע של החברה רשומים על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי
מידע אלה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות
בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות
הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר
ללקוח מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים
ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.


בהצטרפותו לשירות האתר, הלקוח מסכים כי מידע שתקבל החברה מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של
הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה בגינו, וכי ייעשה במידע זה
שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל
דין.


הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות האתר, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע
שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר)י( המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך,
למטרות שיווק ומכירות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן למטרת פנייה )כללית או מותאמת אישית(
ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון,
דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות' וכד', מטעמה או
מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות הלקוחות לחברה, מתן שירותים ללקוחות וכן
למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.


במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם
להוראות כל דין.


החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של
הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת
מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או
התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה. החברה מתחייבת לשמור את הפרטים
האישיים ברשותה ולא להעבירם לצד שלישי לא הרשאה.


משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות
דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה בעת הרשמתך
לאתר. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם
הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות
של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני מפורסמת באתר ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה
רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר,
הודעות SMS ,דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת
אחרת כלשהי.

דילוג לתוכן